Sport Without Borders

За нас

Фондация Спорт без граници е неправителствена организация, основана с Учредителен акт  през 2011 г.

Фондацията се управлява от:

г-жа Виктория Славкова - председател
г-н Христо Стоичков - член
г-жа Велика Камбурова - член
г-н Красен Кралев - член

Фондация "Спорт без граници" е независима в своите действия от политически пристрастия и не може да бъде обвързана с политически интереси, като например организиране на предизборни кампании или агитация за политически партии.

Фондация „Спорт без граници” осъществява общественополезни дейности за развитието и утвърждаването на спорта, включително в контекста на образованието, науката, културата и социалната сфера.

Основните цели на „Спорт без Граници” са:

 • Да насърчава  дискусии по конкретни проблеми свързани със спорта;
 • Да привлича вниманието на обществеността към нуждите и спецификата на този сектор;
 • Да представя мнението на гражданите (спортистите) пред обществото и държавата и да защитава интересите и правата им;
 • Да съдейства за създаването на спортна инфраструктура достъпна за гражданите, както да инициира диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции с цел оптимизиране на съществуващите спортни обекти;
 • Да се бори да засили ролята на спорта в образованието, обучението и популяризирането на спорта като по-достъпен, здравословен и интересен начин на живот;
 • Да се бори за укрепване на общественото здраве чрез физическа активност;
 • Да използва спортния потенциал за социално включване, интеграция и равни възможности;
 • Да работи за засилването на превантивните мерки и борбата срещу расизма и насилието по време на спортни мероприятия;
 • Да подпомага спортните организации от различните видове спорт и ги обединява в различни мероприятия;
 • Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските  традиции в България;
 • Да си сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации за развиване на проекти, за постигането на целите на Фондацията;
 • Да подкрепя и да си сътрудничи с други организации имащи същите цели;
 • Да насърчава равнопоставеността и толерантността между всички видове спорт;

За постигане на своите цели Фондация „Спорт без Граници” извършва следната стопанска дейност:

 • Издава информационни материали съобразно целите на организацията;
 • Организира акции и кампании за популяризиране на спорта в рамките на закона и по установения от закона ред;
 • Организира обучения, дискусионни и работни срещи, форуми за запознаване и обединяване на обществеността и отговорни институции за решаване на проблемите на масовия спорт;
 • Провежда проучвания, анализи и извършва консултации за и прилагането на добри практики по света свързани с масовия спорт и устийчивото му развитие;
 • Сътрудничи с всички сходно мислещи неправителствени организации и институции, включително и от чужбина;
 • Разработва и взима участие в различни проекти и инициативи;

Партньори на фондацията:

 • Спортни клубовe;
 • Спортни федерации;
 • НПО;
 • Институции;
 • Международни организации;